Hotelový investičný program

KAŠTIEĽ BOCIAN

Váš apartmán môžete zaradiť do exkluzívneho hotelového programu:

každý majiteľ apartmánu sa automaticky stáva členom Klubu 99 a zároveň investičným partnerom projektu
zo svojej pozície partnera projektu má právo vybrať si dva spôsoby zhodnocovania svojej investície – vyťažovania svojho
apartmánu:

Partner projektu prenechá vyťažovanie svojho apartmánu renomovanej správcovskej spoločnosti za nasledovných
podmienok:

Vyťažovanie výhradne správcovskou spoločnosťou, garancia výnosu1 vo výške 3% z hodnoty investície ročne
(očakávame za druhý kalendárny rok 4,5% z hodnoty investície, za tretí rok 6% z hodnoty investície) Počas tohto
programu partner projektu neplatí žiadne správcovské poplatky ani poplatky za energie, má garantovaný príjem, ktorý
neklesne pod zmluvne dohodnutú hranicu, ale môže byť len rovnaký, alebo vyšší2.
– 3% garantovaný ročný zisk je vyplácaný investičným partnerom v kvartálnych platbách.

Partner projektu si vyťažuje svoju bytovo-apartmánovú jednotku sám, platí stanovené mesačné správcovské poplatky
vrátane skutočne spotrebovaných energii a preddavkových platieb dodávateľov energií.

INVESTÍCIA

Každý investičný partner projektu zároveň vlastní 1/99 podielu (výška podielu závisí pod počtu apartmánov vo vlastníctve investičného partnera) ostatných prevádzok a podlahovej plochy Rezidencie kaštieľ Bocian – Lobby Bar, Wellness, Reštaurácia, Cigar Lounge – z ktorého sa hospodársky výsledok ekvivalentne prerozdeľuje. Hospodársky výsledok spoločných priestorov a prevádzok je rozdelený pomerom 65:35 medzi investičných partnerov a správcovskú spoločnosť.

VYUŽÍVANIE APARTMÁNU

Vlastníci apartmánov môžu využívať svoj apartmán neobmedzene, avšak kvartálne výnosy im budú ponížené na základe počtu dní, ktoré strávia v danom kvartáli vo svojom apartmáne a taktiež im budú účtované poplatky za správu a energie.

1 počíta sa hodnota investície bez DPH a zisk (výnos) je pred zdanením (daň z príjmu)
2 alikvótna čiastka zo zisku z vyťažovania nehnuteľnosti a z hospodárskeho výsledku ostatných prevádzok rozdelená na základe ekvivalentov